Помощ ASUS ROG GL752VW

background image

Електронно ръководство

BG11167

Първо издание

Декември 2015

background image

2

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Информация за авторските права

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат

размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други

езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е

съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО

ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ

ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ

ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ

ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА

ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ

НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ и АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ

ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ

Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са

регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за

идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ

ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ

ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ

ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО

НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

Ограничение на отговорността

Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия,

при които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви

дават право на обещетение от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на

недвижимо имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение

на задълженията според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.

ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани на договор,

непозволено увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.

Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който

ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ

СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ

ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ

ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ

СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ

ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.

Сервиз и поддръжка

Посетете страницата ни https://www.asus.com/support, която е преведена на много езици

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

3

Съдържание

За това ръководство...............................................................................................7

Символи, използвани в това ръководство .......................................................9
Икони .................................................................................................................................9
Типография ......................................................................................................................9

Предпазни мерки ....................................................................................................10

Използване на Вашия Notebook PC ......................................................................10
Грижа за Вашия Notebook PC ..................................................................................11
Правилно изхвърляне на продукта......................................................................12

Глава 1: Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия Notebook PC ..................................................................14

Изглед отгоре .................................................................................................................14
Отдолу ................................................................................................................................19
Дясна страна ...................................................................................................................21
Лява страна......................................................................................................................23
Изглед отпред ................................................................................................................25

Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

Първи стъпки ............................................................................................................28

Зареждане на Вашия Notebook PC. ......................................................................28
Повдигнете, за да отворите панела на дисплея. ............................................30
Натиснете бутона за включване и изключване. .............................................30
Използване на тъчпада ..............................................................................................31

Използване на клавиатурата ..............................................................................35

Функционални клавиши ............................................................................................35
Windows® 10 клавиши .................................................................................................36
Клавиши за мултимедийно управление ............................................................37
Цифрова клавиатура ...................................................................................................38

Използване на оптичното устройство ...........................................................39

background image

4

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Глава 3: Работа с Windows® 10

Стартиране за пръв път ........................................................................................44
Меню Start (Старт) ....................................................................................................45

Зарежда се менюто Старт .........................................................................................46
Отваряне на програми от менюто Старт............................................................46

Windows® приложения ..........................................................................................47

Работа с Windows® приложения ............................................................................48
Персонализиране на Windows® приложения ..................................................48

Изглед на задача ......................................................................................................51
Функция Snap (Прилепване) ...............................................................................52

Снимки ...............................................................................................................................52

Работен център .........................................................................................................54
Други клавишни комбинации ............................................................................55
Свързване към безжични мрежи ....................................................................57

Wi-Fi .....................................................................................................................................57
Bluetooth ..........................................................................................................................58
Airplane mode (Режим "Самолет") .........................................................................59

Свързване към кабелни мрежи ........................................................................60

Конфигуриране на мрежова връзка с динамичен IP адрес/PPPoE

мрежова връзка ............................................................................................................60
Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP адрес ......................61

Изключване на Вашия Notebook PC ................................................................62

Поставяне на Notebook PC в режим на заспиване ........................................63

Глава 4: Тестове при включване на системата (POST)

Тестване на системата (POST) .............................................................................66

Използване на POST за достъп до BIOS и отстраняване на

неизправности ...............................................................................................................66

BIOS ................................................................................................................................66

Достъп до BIOS ...............................................................................................................66
BIOS Settings (Настройки на BIOS) .........................................................................67

Възстановяване на системата ............................................................................77

Извършване на опция за възстановяване ........................................................78

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

5

Глава 5: Надстройка на Вашия Notebook PC

Инсталиране на твърдия диск ...........................................................................82
Инталиране на RAM (Random Access Memory) модул .............................90
Инсталиране на M.2 карта ...................................................................................94

Съвети и ЧЗВ

Полезни съвети за Вашия Notebook PC .........................................................100
ЧЗВ за хардуер ..........................................................................................................101
ЧЗВ за софтуер ..........................................................................................................104

Приложения

Информация за DVD-ROM устройството ...........................................................108
Информация за Blu-ray ROM устройство ...........................................................110
Съвместимост на вътрешния модем....................................................................110
Общ преглед ...................................................................................................................111
Декларация за съвместимостта на мрежата ....................................................111
Негласови устройства ...............................................................................................111
Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите (ФКК) .............113
Предупреждение на ФКК относно радиочестотно облъчване ...............114
Декларация за съответствие Директива 1999/5/EC за радио и

телекомуникационно терминално оборудване .............................................115
CE маркировка ...............................................................................................................115
Безжични работни канали за различни райони ............................................116
Ограничени безжични честотни ленти във Франция ..................................116
Предупреждения на UL за безопасност .............................................................118
Изискване за електрическа безопасност ..........................................................119
Бележки относно ТВ тунери ...................................................................................119
REACH бележки ..............................................................................................................119
Декларация на Macrovision Corporation ............................................................119
Предотвратяване на слухови увреждания .......................................................119
Предупредителни съобщения относно лития за северните страни (за

литиево-йонни батерии) ...........................................................................................120

background image

6

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Информация за безопасност отнасяща се за оптичните устройства ... 121
Информация за покритието ....................................................................................121
CTR 21 одобрение (за Notebook PC с вграден модем) .................................122
Продукт, съвместим с ENERGY STAR .....................................................................124
Съвместимост със законите за опазване на околната среда и

Декларация ....................................................................................................................124
ASUS рециклиране / Обратно приемане ...........................................................125

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

7