Pomoč ASUS ROG GL752VW

background image

E-priročnik

SL11167

revidirana izdanja verzija 2

December 2015

background image

2

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano,

preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli

obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne

kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (‘’ASUS’’).

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI

VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI

PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI,

USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE,

SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE

POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI

ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI

OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke

ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist

lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA

IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS

NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE

LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do

povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve

škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu ( vključno s smrtjo) in poškodbe

na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so

rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane

pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali

prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna

odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA

POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA,

NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA ( VKLJUČNO

Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV

PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Storitev in podpora

Obiščite več jezikovno internet stran

https://www.asus.com/support/

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3

Kazalo

O tem priročniku ........................................................................................................7

Konvencije, uporabljene v tem priročniku ............................................................9
Ikone ....................................................................................................................................9
Pisave ..................................................................................................................................9

Varnostna opozorila ..................................................................................................10

Uporaba prenosnega računalnika ............................................................................10
Vzdrževanje prenosnega računalnika .....................................................................11
Pravilno odlaganje .........................................................................................................12

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje prenosnega računalnika ...............................................................14

Pogled od zgoraj .............................................................................................................14
Pogled od spodaj ............................................................................................................19
Desni del ............................................................................................................................21
Levi del ...............................................................................................................................23
Sprednji del .......................................................................................................................25

2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika

Uvod ...............................................................................................................................28

Polnjenje prenosnega računalnika...........................................................................28
Dvignite pokrov, da odprete zaslon. ........................................................................30
Pritisnite gumb za vklop/izklop. ................................................................................30
Uporaba sledilne ploščice ...........................................................................................31

Uporaba tipkovnice ..................................................................................................35

Funkcijske tipke ...............................................................................................................35
Tipki Windows® 10 ..........................................................................................................36
Tipke za večpredstavnost ...........................................................................................37
Številčna tipkovnica .......................................................................................................38

Uporaba optičnega pogona ..................................................................................39

background image

4

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 10

Prvi zagon .....................................................................................................................44
Meni »Start« .................................................................................................................45
Programi sistema Windows® ..................................................................................47

Delo v programih sistema Windows® ......................................................................48
Prilagajanje programov sistema Windows® ..........................................................48

Pogled opravil .............................................................................................................51
Funkcija »Zataknitev« ...............................................................................................52

Zataknitev dostopnih točk ..........................................................................................52

Središče za dejanja ....................................................................................................54
Druge bližnjice na tipkovnici .................................................................................55
Povezovanje z brezžičnimi omrežji ....................................................................57

Wi-Fi .....................................................................................................................................57
Bluetooth ..........................................................................................................................58
Airplane mode .................................................................................................................59

Povezovanje z žičnimi omrežji ..............................................................................60

Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE ..................................60
Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim naslovom IP ...........................61

Zaustavitev prenosnega računalnika .................................................................62
Preklop prenosnega računalnika v stanje spanja ..........................................63

4. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)

Samopreizkus po vklopu (POST) ..........................................................................66

Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST .........................66

BIOS ................................................................................................................................66

Dostop do nastavitev BIOS..........................................................................................66
Nastavitve BIOS ...............................................................................................................67

Obnovitev vašega sistema .....................................................................................77

Izvedba obnovitve .........................................................................................................78

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

5

5. poglavje: Posodabljanje prenosnega računalnika

Nameščanje trdega diska .......................................................................................82
Namestitev modula Bralno-pisalni pomnilnik (RAM) ...................................90
Vstavitev kartice M.2 .................................................................................................94

Nasveti in pogosta vprašanja

Uporabni nasveti za prenosni računalnik .........................................................100
Pogosta vprašanja o strojni opremi ....................................................................101
Pogosta vprašanja o programski opremi ..........................................................104

Dodatki

Informacije o pogonu DVD-ROM .............................................................................108
Informacije o pogonu Blu-ray ROM ........................................................................110
Notranja skladnost modema ......................................................................................110
Pregled ...............................................................................................................................111
Izjava o omrežni združljivosti ....................................................................................111
Neglasovna oprema .....................................................................................................111
Izjava komisije za zvezne komunikacije .................................................................113
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF) .......................114
Izjava o skladnosti (R in TTE direktive 1999/5/EC) ..............................................115
CE oznaka ..........................................................................................................................115
Brezžični operacijski kanal za različne domene ...................................................116
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu ............................................116
UL varnostni napotki .....................................................................................................118
Zahteve za varno napajanje ........................................................................................119
Obvestila TV sprejemnika ............................................................................................119
REACH .................................................................................................................................119
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision .........................................................119

background image

6

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Preprečitev izgube sluha ..............................................................................................119
Nordijska opozorila za litij (za baterije z delnim litijem) ...................................120
Varnostne informacije za optični pogon ................................................................121
Obvestilo o premazu .....................................................................................................121
Odobritev CTR 21 (za prenosne računalnike z vgrajenim modemom) .......122
Izdelek skladen z ENERGY STAR .................................................................................124
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava ........................................124
ASUS recikliranja in vračanja Storitve ......................................................................125

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

7