วิธีใช้ ASUS ROG GL752VW

background image

TH11167
การแก้ไขครั้งที่ 2

ธันวาคม 2015

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

2

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำาซ้ำา ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้

หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน

ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำารองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น”

โดยไม่มีการร ับประกันใดๆ

ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดอยู่เพียงการรับประกัน

หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน

หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,

ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา

(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำาไร,ความเสียหายทางธุรกิจ,

ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า

ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง

หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์น

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า:

(1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม,

การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2)

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ข้อมูลจำาเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำาหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS

ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้
รวมถึงผลิตภัณฑ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำากัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น

คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว

โดยไม่คำานึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS

จะรับผิดชอบเป็นจำานวนเงินของความเสียหายสำาหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต)

และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;

หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย

หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้

ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ

ตามที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้ ข้อจำากัดนี้ยังใช้กับผู้จำาหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย

นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำาหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ;

(2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ,

อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำาไร

หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำาหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความ

เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ http://www.asus.com/support/

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

3

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ ..................................................................... 7

ข้อกำาหนดที่ใช้ในคู่มือนี้ ..................................................................9
ไอคอน ........................................................................................9
การใช้ตัวพิมพ์ ...............................................................................9

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ...................................................... 10

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ...............................................................10
การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ .............................................................11
การทิ้งอย่างเหมาะสม .....................................................................12

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ทำาความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ................................................... 14

มุมมองด้านบน ..............................................................................14
ด้านล่าง .......................................................................................19
ด้านขวา .......................................................................................21
ด้านซ้าย ......................................................................................23
ด้านซ้าย ......................................................................................25

บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

เริ่มต้นการใช้งาน ....................................................................... 28

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ .................................................................28
ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล ..............................................................30
กดปุ่ม Start (เริ่ม) ..........................................................................30

การใช้ทัชแพด .......................................................................... 31
การใช้แป้นพิมพ์ ........................................................................ 35

ปุ่มฟังก์ชั่น ....................................................................................35
ปุ่ม Windows

®

10 .........................................................................36

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย .......................................................................37
ปุ่มตัวเลข .....................................................................................38

การใช้ออปติคัลไดรฟ์ .................................................................. 39

background image

4

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3: การทำางานกับ Windows

®

10

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก ......................................................... 44
เมนูเริ่ม .................................................................................... 45
แอป Windows

®

....................................................................... 47

การทำางานกับแอป Windows

®

........................................................48

การปรับแต่งแอป Windows

®

...........................................................48

มุมมองงาน ............................................................................... 51
คุณสมบัติสแน็ป ......................................................................... 52

สแน็ปฮ็อตสป็อต ............................................................................52

ศูนย์การกระทำา .......................................................................... 54
ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ .................................................................. 55
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย ................................................. 57

การเชื่อมต่อ Wi-Fi .........................................................................57
บลูทูธ ........................................................................................58
โหมดเครื่องบิน ..............................................................................59

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย ............................................. 60

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก IP/PPPoE ........................60
การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตติก IP ....................................61

การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ .................................................. 62
การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป ............................................. 63

บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) ........................................ 66

การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS และการแก้ไขปัญหา .............................66

BIOS ...................................................................................... 66

การเข้าถึง BIOS ............................................................................66
การตั้งค่า BIOS .............................................................................67

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

5

การกู้คืนระบบของคุณ ................................................................. 77

การดำาเนินการตัวเลือกการกู้คืน .........................................................78

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ............................................................ 82
การติดตั้งโมดูล RAM (หน่วยความจำาการเข้าถึงแบบสุ่ม) .................... 90
การติดตั้งการ์ด M.2.................................................................... 94

เทคนิคและคำาถามที่พบบ่อยๆ

เทคนิคที่มีประโยชน์สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ................................ 100
คำาถามที่พบบ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์ ................................................... 101
คำาถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์ .................................................. 104

ภาคผนวก

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์ .....................................................108
ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ ...............................................................110
ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน .....................................................110
ภาพรวม .......................................................................................111
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย .............................................111
อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง ......................................................................111
ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้ ..........112
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง .......................................113
ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC .........................114
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องข้อกำาหนด R&TTE (199/5/EC) ..............115
เครื่องหมาย CE .............................................................................115
แชนเนลการทำางานไร้สายสำาหรับโดเมนต่างๆ .......................................116
แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำากัดของฝรั่งเศส ............................................116
ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL ....................................................118

background image

6

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า .............................................119
ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV ...........................................................119
REACH ........................................................................................119
ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation ................................119
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน ........................................................119
ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก (สำาหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน) ....120
ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ ...................................121
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ ..............................................................121
การอนุมัติ CTR 21 (สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว) ........................122
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR ..............................124
การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแ

วดล้อมของโลก ............................................................................124
การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำากลับ ..............................................125

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

7